Simulation Professional

SOLIDWORKS Simulation Professional umožňuje konstruktérům určit mechanickou odolnost výrobku, trvanlivost produktu, vlastní frekvence a testovat přenos tepla a namáhání na vzpěr. Podporuje také analýzu tlakových nádob a komplexní zatížení.

Můžete optimalizovat produkty pro snížení váhy, vibrace nebo nestabilitu na základě řady fyzických a geometrických parametrů. Díky těsné integraci do prostředí SLIDWORKS 3D CAD můžete silně využít výkonné funkce Simulation Professional brzy v procesu návrhu, abyste maximalizovali kvalitu produktu a snížili náklady.

  • Strukturální optimalizace – Scénář Co-Když založený na parametrických proměnných (kóty, fyzikální vlastnosti, výsledky simulace)
  • Topology – předběžný návrh tvaru výrobku dle zadaných okrajových podmínek
  • Událostmi řízený pohyb – je metodou řešení pro pohyb tuhého těla, kde vnější akce (síly pohybových hnacích sil) jsou spuštěny pohybem nebo stavem sestavy než časem analýzy.
  • Frekvence – analýza vlastních frekvencí a vlastních tvarů pro díly a sestavy
  • Vzpěr – Analýza vzpěru počítává kritické zatížení, při kterém dojde k porušení štíhlých konstrukcí při zatížení tlakem.
  • Teplotní analýza – používá metodu konečných prvků pro výpočet zatížení teplotou, která vzniká vzhledem k tepelným vstupům (tepelným zatížením), výstupům (tepelným ztrátám) a tepelným bariérám.
  • Pádová zkouška – analyzuje efekt dopadu součásti nebo sestavy na cílový povrch
  • Tlakové nádoby – používá metodu lineární kombinace a metodu součtu čtverců pro výpočet různých způsobů zatížení působících na zařízení.
  • Podmodelování – podrobnější analýza součásti, která využívá okrajové podmínky definované na celou sestavu.
  • Load Case Manager – vyhodnocuje efekt kombinace různých zatížení vašeho modelu

Zpět nahoru