Simulation Professional

SOLIDWORKS Simulation Professional umožňuje konstruktérům určit mechanickou odolnost výrobku, trvanlivost produktu, vlastní frekvence a testovat přenos tepla a namáhání na vzpěr. Podporuje také analýzu tlakových nádob a komplexní zatížení.

Můžete optimalizovat produkty pro snížení váhy, vibrace nebo nestabilitu na základě řady fyzických a geometrických parametrů. Díky těsné integraci do prostředí SLIDWORKS 3D CAD můžete silně využít výkonné funkce Simulation Professional brzy v procesu návrhu, abyste maximalizovali kvalitu produktu a snížili náklady.

  • Strukturální optimalizace – Scénář Co-Když založený na parametrických proměnných (kóty, fyzikální vlastnosti, výsledky simulace)
  • Topology – předběžný návrh tvaru výrobku dle zadaných okrajových podmínek
  • Událostmi řízený pohyb – je metodou řešení pro pohyb tuhého těla, kde vnější akce (síly pohybových hnacích sil) jsou spuštěny pohybem nebo stavem sestavy než časem analýzy.
  • Frekvence – analýza vlastních frekvencí a vlastních tvarů pro díly a sestavy
  • Vzpěr – Analýza vzpěru počítává kritické zatížení, při kterém dojde k porušení štíhlých konstrukcí při zatížení tlakem.
  • Teplotní analýza – používá metodu konečných prvků pro výpočet zatížení teplotou, která vzniká vzhledem k tepelným vstupům (tepelným zatížením), výstupům (tepelným ztrátám) a tepelným bariérám.
  • Pádová zkouška – analyzuje efekt dopadu součásti nebo sestavy na cílový povrch
  • Tlakové nádoby – používá metodu lineární kombinace a metodu součtu čtverců pro výpočet různých způsobů zatížení působících na zařízení.
  • Podmodelování – podrobnější analýza součásti, která využívá okrajové podmínky definované na celou sestavu.
  • Load Case Manager – vyhodnocuje efekt kombinace různých zatížení vašeho modelu
Standard
Professional
Premium
Plně integrované do SOLIDWORKS 3D CAD
FEA modeling
Několik druhů konektorů a kontaktů
Několik druhů zatížení a omezení
Diagnostika oblastí vysokého napětí
Komunikace a reporty pomocí eDrawings
Lineární statická analýza pro sestavy
Analýza pohybu založená na čase
Porovnání návrhů
Životnost součásti (Únava)
Sledování trendů
Automatický převod prvků ToolBox na šroubová spojení
Optimalizace návrhu
Správce případů zatížení
Pokročilé interakce a konektory
Topologická studie
Analýza pohybu založená na událostech
Frekvenční analýza
Analýza vzpěru / zborcení
Teplotní analýza a převod tepla
Analýza pádové zkoušky
Návrhy tlakových nádob
Studie podmodelu
2D zjednodušení
Lineární dynamická analýza
Nelineární analýza
Analýza kompozitů dvou nebo více materiálů

Zpět nahoru