Úvodní stránka

Novinky a články

Geodetické obrábění

Geodetické obrábění

27.02.2023 - Jakub


Představení operace Geodetické obrábění

 


Geodetické obrábění

Geodetické obrábění umožňuje obrábění složitých 3D tvarů (celý model obrobku nebo výběr ploch). Dráha nástroje využívá konstantní boční krok bez pevně daného směru za pomocí vodících křivek, které lze zadat ručně nebo je nechat definovat automaticky. Geodetické obrábění generuje vzor dráhy nástroje s měřitelným konstantním krokem. Krokování zůstává konstantní i na strmých a mělkých stěnách. Tuto dokončovací operaci lze generovat ve 3 osách, 4 osách, 5 osách.

 

 

Definice operace je velmi podobná operaci HSS. Víceosý režim Souvislé víceosé frézování je rozšířen o definici způsobu řízení osy nástroje. Zde se dá zvolit, zda bude obrábět pomocí 4 nebo 5 os.

 

 

Definice geometrie je pro oba způsoby stejná. Všechno odlišné nastavení oproti operaci HSS se nachází na záložce Geometrie. Máme zde možnost zvolit, zda budeme obrábět celý model nebo konkrétní vybrané plochy. Dále zde v oblasti Křivky geometrie definujeme volbu typ předlohy, podle které bude daná operace generovat tvar drah.

Typ předlohy

Na výběr jsou dvě možnosti: Rovnoběžně s křivkami a morfovat mezi křivkami.

 

 

Rovnoběžně s křivkami – tato volba umožňuje provádět obrábění podél řídící křivky. Generované řezy jsou odsazeny od řídících křivek s konstantním krokem.

Morfovat mezi křivkami – tato volba generuje plynule měnící se dráhu nástroje mezi dvěma řídícími křivkami. Generovaná dráha pokrývá rovnoměrně celou pracovní plochu. Krok mezi řezy tak může být proměnlivý.

Typ zadání

 

Pro ukázku různých typů zadaní provedeme definici na ploše na obrázku níže. Dráhy jsou generovány podle typu předlohy Rovnoběžně s křivkami. Pokud bychom zadali Morfovat mezi křivkami dráhy by měli trošku jiný tvar, ale v principu fungují stejně v obou případech.

 

 

Automaticky (Surface boundary) - tento typ zadání funguje, pokud ve výběru geometrie zvolíme možnost Plochy. Vytvoří se automaticky řídící křivky pomocí hranice vybrané plochy.

 

 

Automaticky (Střed) – tento typ zadání automatický určí střed plochy a začne od tohoto středu vytvářet kruhové dráhy.

 

 

Ve středu osy – tento typ zadání automaticky vytvoří středovou čáru plochou a poté kolem ní vytvoří oválné dráhy.

 

 

Uživatelsky nastavené křivky – zde se ručně volí uživatelské křivky/křivka.

 

 

Automaticky (Obráběná oblast) – tato volba se používá v kombinaci s výběrem geometrie - model. Pokud nechcete obrábět celý model, je třeba definovat oblast obrábění pomocí hranice.

 

 

TIP, jak efektivně používat Geodetické obrábění

Na tomto díle vám ukážeme jak využít automatické funkce. Ulehčí nám práci s výběrem křivek a sníží tím čas programování. Pro lepší zobrazení je u nástroje zadán krok 1mm.

Začneme vrchní plochou.

 

 

Jako typ předlohy zvolíme Morfovat mezi křivkami, typ zadání volíme Ve středu osy.

Na ploše se vytvoří středová osa a kolem ní se začnou tvořit oválné dráhy, díky volbě morfování se dráha plynule mění v obrysový tvar plochy.

 

 

Pokud v parametrech dráhy, v kartě třídění, zvolíme spirálu, dostaneme hladkou plynulou dráhu. Volbou převrátit krok přepínáme, zda dráha bude začínat ve středu plochy nebo na kraji.

 

 

Obrábění boční plochy

 

 

Typ předlohy ponecháme Morfovat mezi křivkami. Na tuto plochu je tato volba ideální, jelikož ji svírají dvě hraniční křivky, tudíž automaticky provede plynulý přechod mezi nimi. Typ zadaní zvolíme Automatickou volbu Surface boundary. V parametrech dráhy, v záložce třídění, zvolíme opět spirálu tak, aby dráha nabírala přírůstek plynule a nedělala zbytečné přejezdy/napojení mezi řezy. Po výpočtu získáme plynulou dráhu bez nutnosti výběru křivek.

 

 

Obrábění spodní plochy

U spodní plochy ponecháme stejné nastavení jako u předchozího příkladu. Během chvíle máme opět vytvořené dráhy nástroje bez nutnosti dalšího nastavení.

 

 

Obrábění vybrané plochy/ploch

Pokud bychom chtěli obrobit jenom lokální část modelu, např. část boční plochy, musíme pozměnit nastavení operace.

 

 

Kdybychom ponechali stejné nastavení, jako v případě obrobení celé skupiny ploch, výsledek by nebyl optimální. Popř. by se nám mohlo stát, že se daná dráha nevypočítá. Bylo by to z důvodu, že systém nedokáže automaticky vyhodnotit, které křivky požít jako řídící. Pro tento případ existuje volba Vytažení křivky obrysu, která je pod volbou Pokročilé. Tímto se můžeme vyhnout ruční definici křivek.

 

 

Díky tomuto nastavení dokáže systém určit řídící křivky tak, že použije dvě nejdelší a mezi nimi provede morfování.

 

 

Další nastavení

Další funkce, která dokáže vylepšit dráhu je v Parametrech dráhy nástroje – Modifikace – Zaoblit kouty – Zaoblené rohy – Ve středu osy.

 

 

Pokud je tato možnost aktivována, vyplní automaticky prázdná místa mezi drahami (oblasti v koutech). Ve volbě Režim můžeme vybrat, zda doplňující dráhy budou provedeny v průběhu dráhy (Zahrnout v konturách) nebo až na samotném konci dráhy (Oddělená kontura).

 

 

Další usnadňující funkce se týká automatické tvorby hranic pro 3osé obrábění. Na obrázku níže můžeme vidět, že nástroj se díky vytvoření automatické hranice + kombinace nástroje v pracovní oblasti - po kontuře nedostane k obrobení celé plochy.

 

 

Pokud ale zvolíme funkci Vytvořit automaticky – 3D hranice můžeme si vybrat z palety možností vztahu nástroje s hranicí. Pro náš příklad zvolíme možnost Kontakt nástroje a tím docílíme plného obrobení plochy bez nutnosti vybírat hranici ručně. Nástroj se dostane na konec pracovní oblasti kontaktním bodem.

 

Autor článku: Jakub

Zpět nahoru